Prijmová interná ambulancia - nepretržitá prevádzka

Lekár
MUDr. Peter Šinský

Sestra
Eva Majtásová
Helena Černá
Martina Mikolášková
Mgr. Andrea Breznická
Oľga Fašková

Telefón
032 / 7740 304

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, PRÍZEMIE

          Hlavnou náplňou práce internej príjmovej ambulancie je príjem chorých k hospitalizácii na interné oddelenie, oddelenia JIS, LVL a FBLR

          Na internú príjmovú ambulanciu sú pacienti odosielaní  z interných alebo špecializovaných ambulancií /gastroenterologická, kardiologická, angiologická,  pneumologická, neurologická a iné ambulancie/ alebo sú pacienti  privážaní  priamo posádkami RLP/ rýchlej lekárskej pomoci/ alebo RZP / rýchlej zdravotníckej pomoci/. V priebehu pohotovostnej služby sú pacienti na príjmovú ambulanciu odosielaní z  LSPP/ lekárskej služby prvej pomoci/ alebo privážaný cestou RLP , eventuálne RZP.

          Na doliečovacie  oddelenie sú prijímaní pacienti cestou prekladu z interných oddelení našej nemocnice alebo z iných špecializovaných oddelení iných zdravotníckych zariadení /chirurgické, traumatologické, neurologické, rehabilitačné, onkologické...oddelenie FNsP TN /Fakultná Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne/ , alebo z NúSCH BA/ Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb Bratislava/, VÚRCH PN/ Výskumný ústav reumatologických chorôb Piešťany/..

          Interná príjmová  ambulancia je umiestnená na prízemí budovy NsP  NMnV n. o. / Nemocnica  s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom, nezisková organizácia/ na ulici M.R. Štefánika č. 1, hneď oproti nákladnému výťahu a vedľa osobného výťahu, v blízkosti  RTG / rontgenového / , USG / sonografického / pracoviska a JIS .

          Pacienti na ambulanciu prichádzajú samostatne alebo sú privážaní sanitnými vozidlami cez areál dvoru NsP, následne k samotnej ambulancii sa privezú nákladným výťahom.

          Príjmová ambulancia pozostáva z jednej miestnosti , v ktorej sú umiestnené  dve vyšetrovacie lôžka navzájom oddelené závesmi. Pre potreby lekára a  zdravotnej sestry sú k dispozícii 2 PC s tlačiarňou, pričom  je možnosť využívania prepojenia siete v rámci  lôžkových a ambulantných zložiek  NsP , ako i  hematologického a biochemického laboratória.

          Na internej príjmovej ambulancii v dennej smene od 07, 00 hod. do 15,00 hod. pracuje jeden stály lekár so špecializáciou vo vnútornom a všeobecnom lekárstve , počas UPS / Urgentná pohotovostná  služba/ v čase od 15,00 bod. do 07,00 hod. nasledujúceho dňa službukonajúci lekári so základnou  špecializáciou v odbore vnútorného lekárstva  , ktorí sú zmluvnými zamestnancami NsP NMnV n.o.
V 8 alebo 12 hodinových smenách  sa na ambulancii strieda  5 zdravotných sestier a 1 sanitárka v dopoludňajšej smene.

          Zodpovedný lekár  po zhodnotení zdravotného stavu určí, či sa bude jednať o ambulantné ošetrenie alebo indikuje pacienta  na hospitalizáciu. Pri odporúčaní hospitalizácie súčasne určí, či  pôjde  o hospitalizáciu na internom oddelení, oddelení LVL, FBLR event. JIS. Lekár indikuje i jednotlivé vyšetrenia : EKG, RTG hrudníka , brucha alebo kostí, CT vyšetrenie, laboratórne  vyšetrenie krvi alebo moču . Pri indikovaní ambulantného ošetrenia pacienta sa na ambulancii podáva i liečba , eventuálne  sa pacient  odosiela na konziliárne vyšetrenie k špecialistovi v inom medicínskom odbore. Pri indikovaní hospitalizácie je pacient na internej príjmovej ambulancii  i administratívne prijatý a následne  odosielaný na lôžkovú časť NsP. Lekár príjmovej ambulancie zodpovedá i za plánovanú hospitalizáciu, t. j. objednávanie pacientov na príjem k  plánovaným vyšetreniam / CT-computerová tomografia, kolonoskopia.-vyšetrenie hrubého čreva../, k  diferenciálnemu doriešovaniu stavov nevhodných pre ambulantnú zložku / náročnosť vyšetrení, vek a celkový zdravotný stav pacienta../, k infúznej liečbe, eventuálne dohovára i preklady z iných oddelení iných zdravotných zariadení.

Na internej príjmovej ambulancii sa realizuje i ambulantné podávanie infúznej liečby podľa odporúčania špecialistov, event. i podávanie klyziem  /klystírov/  pred plánovaným vyšetrením gastrointestinálneho  tráviaceho traktu.

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE:

- EKG prístroj EKONA
- Prenosný EKG prístroj CARDISUNY FUKUDA 1000
- Multifunkčný prístroj na KPCR/  kardio- pulmonálnu resuscitáciu/
- MULTIHELP 3
- Defibrilátor