STOMA poradňa

Lekár

Sestra
Mgr. Tatiana Skovajsová

Telefón
032 / 7740 330, 7740 337

Adresa
v trakte gastroenterológie

Každoročne tisíce ľudí na Slovensku podstúpia chirurgický zákrok, ktorý končí stómiou. Pre mnohých je tento zákrok život zachraňujúci výkon, pre iných je tento chirurgický zákrok potrebný z dôvodu závažného ochorenia tráviaceho traktu, močového traktu, úrazu alebo detí z dôvodu novorodeneckej anomálie.Stomaporadňa v našom zariadení bola založená 31.10.1991 s cieľom poskytovať pacientom a ich príbuzným informácie o ošetrovateľskej starostlivosti v súvislosti pred operáciou, po operáci ale aj v priebehu následnom pooperačnom období. Pacienti u nás majú možnosť prakticky si nacvičiť postupy pri udržiavaní ale aj pri zvyšovaní sebestačnosti v oblasti starostlivosti o stómiu. Skúsený odborný personál im poskytne dostatok praktických informácií v súvislosti s výberom vhodnej stomickej pomôcky a vhodných prípravkov na ošetrovanie stómie. Samozrejme upozorníme aj na môžný výskyt komplikácií a včasné riešenie vzniknutých problémov. Pri nezvládnutých komplikáciách odosieľame pacientov k ďalšiemu odborníkovi.

V našej stomaporadni sa venujeme aj nácviku irigácie u vhodnej skupine pacientov so stómiou. V poradni taktiež pacienti dostanú potrebné informácie o pomôckách ktoré sa nacháduajú na Slovenskom trhu.

Naša poradňa podporurje činnosť klubu stomikov na Slovensku SLOVILCO.