Informácie poskytované NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii. Postup pri poskytovaní informácií v NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. sa riadi predmetným zákonom a opatrením riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.. Informácie zverejňuje NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. na základe žiadosti o poskytnutie informácie fyzickými alebo právnickými osobami.

Základné informačné údaje o organizácii
Postup pri poskytovaní informácií
Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií

Formulár - Žiadosť o poskytnutie informácie
Formulár - Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Opatrenie riaditeľa NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Znenie zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich postup NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. pri poskytovaní informácií

Iné informácie

Prenájom nehnuteľností - nebytové priestory

 

Výročné správy a ročné účtovné závierky

Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2008
Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2009
Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2010
Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2011
Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2012
Výročná správa a ročná účtovná závierka za rok 2013
 

Výberové konanie.

Súťažné podklady na  Multidetektorový počítačový tomograf