Postup pri poskytovaní informácií

Postup pri poskytovaní informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. (ďalej len NsP) a ich poskytovanie zamestnancami NsP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len zákon) a opatrením riaditeľa NsP (ďalej len opatrenie).

2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

3. Žiadosť sa podáva:
- písomne prostredníctvom pošty na adrese NsP,
- ústne osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby,
- ústne prostredníctvom telefónu pracovných dňoch počas pracovnej doby (032/7712505, 032/7740350),
- prostredníctvom faxu,
- prostredníctvom e-mailu.

4. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese NsP.

6. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, NsP rozklad odloží.

7. O rozklade rozhoduje riaditeľ NsP.