Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


 

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Je stanovený do doby účinnosti všeobecne záväzného predpisu vydaného Ministerstvom financií SR vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácie povinnou osobou takto:
 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
1,66 eura za 1 ks CD ROM

obálka formát A6 – 0,02 eura
obálka formát A5 – 0,03 eura
obálka formát A4 – 0,07 eura 

Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 eura.