Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich postup NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. pri poskytovaní informácií

Súvisiace predpisy

- Zákon NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva a šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení trestného zákona v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

- Zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

- Oznámenie MZ SR č. 66/1997 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v pôsobnosti MZ SR

- Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov