Certifikáty

NsP Nové Mesto nad Váhom .n.o. po jednoročnej príprave  v roku 2006 zaviedla, úspešne aplikuje, rozvíja a udržuje systém manažérstva kvality SMK podľa normy STN EN 9001 / EN ISO 9001:2015 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti,  primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v spoločných vyšetrovacích a liečebných  zložkách, v rýchlej lekárskej pomoci a  v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Následne organizácia  absolvovala  certifikačný audit, ktorým preukázala ,že pripravovaným systémom manažérstva kvality spĺňa  všetky požiadavky  príslušnej  normy a môže ju úspešne napĺňať a zlepšovať. Na príprave  sa zúčastnili všetci zamestnanci Nemocnice s poliklinikou  n.o.  a deklarovali ,že si osvojili podstatu  a  sú pripravení systém napĺňať  a zlepšovať. Dňa 18.12.2006 za účasti primátora  mesta , popredných predstaviteľov mesta a podporovateľov z radov podnikateľov  slávnostne prebral riaditeľ Nemocnice s poliklinikou n.o. od  vedúceho  akreditovaného certifikačného orgánu CERTICOM  certifikát , ktorým potvrdzuje  , že NsP  n.o. zaviedla , úspešne aplikuje a spĺňa prísne požiadavky príslušnej  normy   aj so želaním úspešného napĺňania jej myšlienok.

      V roku 2009 vstúpila do platnosti nová norma  STN  EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 : 2008   zavádza  ešte prísnejšie kritériá  pri aplikácii na oblasť kvality poskytovania  ambulantnej a  ústavnej zdravotnej starostlivosti , spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Pri externom audite orgánom CERTIKOM  bolo 18.12.2009  preukázané ,že organizácia zaviedla nový  systém manažérstva kvality úspešne ho  aplikuje a tým  spĺňa požiadavky     vyššie uvedenej normy .Nasledujúce pravidelné ročné  dozorové audity a  následný    certifikačný audit v roku 2012  ukončil úspešné trojročné obdobie a audit potvrdil , že podmienky nastavené systémom manažérstva kvality  sú naplnené  , systém  je  plne funkčný , poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých činnostiach  je zodpovedajúce deklarovaným  cieľom kvality s predpokladom  ďalšieho zlepšovania. Platnosť certifikátu bola stanovená do 18.12.2015.

     Pre zlepšenie hospitalizačného komfortu pacienta ale i pracovných podmienok personálu prispelo  otvorenie  nového nadštandardného 28 lôžkového interného oddelenia a presun  rehabilitačného oddelenia do zodpovedajúcich priestorov. Oddelenia sú vybavené novými mobilnými, elektricky polohovateľnými  postelami s kompletnou  výbavou , rôzne druhy transportých  vozíkov pre ležiacich alebo sediacich pacientov, kreslá pre podávanie infúzií , lavice do spoločných a čakárenských priestorov.  Všetky prevádzkové priestory v budove nemocnice boli  kompletne rekonštruované  , vytvorili sa priestory pre presun  ambulancií a SVaLZ  zariadení z poliklinických priestorov ,  priestory pre  najmodernejšiu  zobrazovaciu vyšetrovaciu techniku / k CT pribudol digitálny rtg prístroj, digitálny mamograf, denzitometer , k dispozícii  je endoskopická súprava  a pod. / a schválené auditom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  k prevádzke.    Personál má požadované kvalifikačné  predpoklady.

    Ostatný dozorový audit  sa  uskutočnil   14.1.2014. Jeho vyhodnotením sa  potvrdilo, že systém manažérstva kvality  v organizácii  je plne funkčný  aj  s prihliadnutím na novú , prísnejšiu normu .

Dňa 10. a 11.9.2018 bol  vykonaný certifikačným orgánom CERTICOM recertifikačný audit  v súlade s STN EN ISO 9001:2016, ktorým bola stanovená zhodnosť  systému manažérstva s požidadavkami systému normy. Bolo zhodnotené či sú splnené platné zákonné, právne  a zmluvné požiadavky súvisiace  so systémom manažérstva. Taktiež bola zhodnotená efektivita systému manažérstva na  zabezpečenie plnenia cieľov stanovených organizáciou.

Dňa 14.9.2018 bol certifikačným orgánom CERTICOM  vydaný certifikát ,ktorým bolo preukázané, že NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. M.R.Štefánika 812/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom zaviedla a aplikuje systém manažerstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/ISO 9001:2015