Certifikáty

Certifikáty

NsP Nové Mesto nad Váhom .n.o. po jednoročnej príprave  v roku 2006 zaviedla, úspešne aplikuje, rozvíja a udržuje systém manažérstva kvality SMK podľa normy STN EN 9001 / EN ISO 9001:2000 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti,  primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v spoločných vyšetrovacích a liečebných  zložkách, v rýchlej lekárskej pomoci a  v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Následne organizácia  absolvovala  certifikačný audit, ktorým preukázala ,že pripravovaným systémom manažérstva kvality spĺňa  všetky požiadavky  príslušnej  normy a môže ju úspešne napĺňať a zlepšovať. Na príprave  sa zúčastnili všetci zamestnanci Nemocnice s poliklinikou  n.o.  a deklarovali ,že si osvojili podstatu  a  sú pripravení systém napĺňať  a zlepšovať. Dňa 18.12.2006 za účasti primátora  mesta , popredných predstaviteľov mesta a podporovateľov z radov podnikateľov  slávnostne prebral riaditeľ Nemocnice s poliklinikou n.o. od  vedúceho  akreditovaného certifikačného orgánu CERTICOM  certifikát , ktorým potvrdzuje  , že NsP  n.o. zaviedla , úspešne aplikuje a spĺňa prísne požiadavky príslušnej  normy   aj so želaním úspešného napĺňania jej myšlienok.

      V roku 2009 vstúpila do platnosti nová norma  STN  EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 : 2008   zavádza  ešte prísnejšie kritériá  pri aplikácii na oblasť kvality poskytovania  ambulantnej a  ústavnej zdravotnej starostlivosti , spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložiek a poskytovania sociálnych služieb. Pri externom audite orgánom CERTIKOM  bolo 18.12.2009  preukázané ,že organizácia zaviedla nový  systém manažérstva kvality úspešne ho  aplikuje a tým  spĺňa požiadavky     vyššie uvedenej normy .Nasledujúce pravidelné ročné  dozorové audity a  následný    certifikačný audit v roku 2012  ukončil úspešné trojročné obdobie a audit potvrdil , že podmienky nastavené systémom manažérstva kvality  sú naplnené  , systém  je  plne funkčný , poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých činnostiach  je zodpovedajúce deklarovaným  cieľom kvality s predpokladom  ďalšieho zlepšovania. Platnosť certifikátu bola stanovená do 18.12.2015.

     Pre zlepšenie hospitalizačného komfortu pacienta ale i pracovných podmienok personálu prispelo  otvorenie  nového nadštandardného 28 lôžkového interného oddelenia a presun  rehabilitačného oddelenia do zodpovedajúcich priestorov. Oddelenia sú vybavené novými mobilnými, elektricky polohovateľnými  postelami s kompletnou  výbavou , rôzne druhy transportých  vozíkov pre ležiacich alebo sediacich pacientov, kreslá pre podávanie infúzií , lavice do spoločných a čakárenských priestorov.  Všetky prevádzkové priestory v budove nemocnice boli  kompletne rekonštruované  , vytvorili sa priestory pre presun  ambulancií a SVaLZ  zariadení z poliklinických priestorov ,  priestory pre  najmodernejšiu  zobrazovaciu vyšetrovaciu techniku / k CT pribudol digitálny rtg prístroj, digitálny mamograf, denzitometer , k dispozícii  je endoskopická súprava  a pod. / a schválené auditom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  k prevádzke.    Personál má požadované kvalifikačné  predpoklady.

    Ostatný dozorový audit  sa  uskutočnil   14.1.2014. Jeho vyhodnotením sa  potvrdilo, že systém manažérstva kvality  v organizácii  je plne funkčný  aj  s prihliadnutím na novú , prísnejšiu normu .