Ekonomické oddelenie

Referát finančnej učtárne

Soňa Piscová
032 / 7740 355
sona.piscova@nspnm.sk