Ekonomické oddelenie

Referát finančnej učtárne
Mária Handzlíková
032 / 7740 355
maria.handzlikova@nspnm.sk

Referát finančnej učtárne
Soňa Piscová
032 / 7740 356
sona.piscova@nspnm.sk

Referát pokladne
Alena Magulová
032 / 7740 361

Referát evidencie majetku
Jana Gašparová
032 / 7740 362
jana.gasparova@nspnm.sk