Rekonštrukcia nemocnice

Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom

 

NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o. podala vo februári 2010 v rámci Operačného programu Zdravotníctvo (Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, 1.2 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc, výzva OPZ 2009/1.2/01) projekt s názvom „Rekonštrukcia časti nemocnice v Novom Meste nad Váhom“.

Na začiatku júla 2010 bola s MZ SR podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP). Celkové výdavky projektu predstavujú 3 862 274,96 EUR. Z toho je schválená výška NFP 3 640 000 EUR, kofinancovanie z vlastných zdrojov 191 578,95 EUR a neoprávnené výdavky 30 696,01 EUR. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF (http://opz.health-sf.sk/).

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania, akceptácii procesu verejného obstarávania zo strany MZ SR a podpise zmlúv s víťaznými uchádzačmi sa začala realizácia projektu.

Projekt zahŕňa tri  časti:
- rekonštrukciu kuchyne
- vybudovanie troch kompletných ambulantných priestorov
- vytvorenie nového interného oddelenia v podkrovnej časti budovy s následnou reorganizáciou  lôžkového fondu nemocnice

Počas rekonštrukcie a prístavby kuchyne bolo treba riešiť zmeny  stávajúcich priestorov v súlade s hygienickými normami s nutnou rekonštrukciou rozvodov (voda, kanalizácia, ústredné kúrenie, plyn, vzduchotechnika, elektroinštalácia, klimatizácia).
Pobyt na novom oddelení sa stáva nadštandardným. NsP z vlastných zdrojov prispela na opravu strechy a strešných zvodov, na  opravu a náter fasády s výmenou okien na budove nemocnice. Uvažuje v spolupráci s Mestským úradom Nové Mesto nad Váhom  o rekonštrukcii okolitých parkovísk a chodníkov . 

     Vytvorili sa podmienky  pre presťahovanie troch ambulancii / interná s alergológiou, reumatologická a diabetologická / z polikliniky .

     Obnova lôžkového fondu intenného oddelenia nemocnice  v  15 jedno a dvojlôžkových izbách  pre 27 pacientov alebo klientov  s vlastným hygienickým zariadením, internetom a káblovou televiziou. Stravovanie pre pacientov je zabezpečené tabletovým systémom v priestornej jedálni na oddelení. Pre personál  je k dispozícii kompletné servisné zázemie s obslužnými priestormi.  Organizačne nové interné oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti a prijmacou ambulanciou so 60 lôžkami je vedené jedným primárom a zástupcami pre jednotlivé časti. Vytvorili sme pacientom a zdravotníckym pracovníkom zodpovedajúce  prostredie k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti. 

     Samotný projekt prispel aj k materiálno technickému  vybaveniu na ambulanciách a na oddeleniach  zakúpením  kvalitných  diagnostických prístrojov.  Zavedenie nových diagnostických metód významným spôsobom zlepší kvalitu poskytovaných služieb najmä v oblasti primárnej a sekundárnej starostlivosti o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, o choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy.

     Vznikom nových priestorov lôžkového interného oddelenia bolo možné pristúpiť k presunu  oddelenia  fyziatrie, balneológie a  liečebnej rehabilitácie na I. poschodie. Pacientom sa zlepšil komfort a podmienky hospitalizácie, znížil sa počet pacientov na jednej izbe. Z vlastných prostriedkov organizácia  zakúpila plne automatické polohovateľné postele a obslužné stoliky pre 20 pacientov.

      Hlavný cieľ v prvom rade  je dosiahnuť  prostredníctvom realizácie projektu  vytvorenie nového nadštandardne vybaveného  oddelenia so zlepšenou zdravotnou starostlivosťou a kvalitnými službami a v druhom rade potrebnú rekonštrukciu technických častí nemocnice a materiálno-technickej základne nemocnice a tým  získať meno a tradíciu seriózneho zdravotníckeho zariadenia.

 

 

V Novom Meste nad Váhom,                                                             marec 2013