Interná ambulancia III. s diagnosticko-prevetívnymi vyšetreniami

Lekár
MUDr. Stanislava Zrníková

Sestra
Bc. Tatiana Kožáková

Telefón
032 / 7740 382

Adresa
Ul. M.R. Štefánika 812/2
budova nemocnice, vchod z dvora, vľavo dolu po poschodoch

Spektrum poskytovaných služieb:

 • interné vyšetrenia u pacientov odoslaných obvodnými lekármi dľa objednania a
  konziliárna činnosť pre iné odborné ambulancie

 • interné vyšetrenia u pacientov s akútnymi ťažkosťami zo strany kardiovaskulárneho aparátu (bez objednania)

 • interné predoperačné vyšetrenia

 • pravidelné kontrolné vyšetrenia už dispenzarizovaných pacientov

 • EKG vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou

 • realizácia a vyhodnocovanie záťažového EKG (bicyklová ergometria)

 • vyhodnocovanie záznamov z 24 – hodinového TK Holtera a 24 – hodinového EKG Holtera

   

 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (nástupné, periodické a výstupné prehliadky), v rámci ktorých je realizované všeobecné lekárske vyšetrenie.
  Zahŕňa anamnézu s dôrazom na podrobnú pracovno-lekársku anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, meranie krvného tlaku, antropometrické vyšetrenie s výpočtom BMI, vyhodnotenie 12-zvodového EKG, orientačné vyšetrenie zraku optotypmi, orientačné vyšetrenie sluchu, orientačné neurologické, ortopedické, kožné vyšetrenie a zabezpečenie ďalších odborných vyšetrení súvisiacich so zaradením práce s rizikovými faktormi. Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami, vystavenie posudku o spôsobilosti vykonávať prácu na danej pozícii.

 • vykonávanie nadštandardných lekárskych prehliadok (prostredníctvom zmlúv s firmami, PZS, samoplatcami) – okrem vyššie uvedeného odoslanie klienta na odborné vyšetrenia podľa fyzikálneho nálezu a jeho požiadaviek.

   

Spôsob objednávania:

 • pacienti sa na interné vyšetrenie objednávajú telefonicky, osobne alebo cestou svojho obvodného lekára.

 • bez objednania sú vyšetrovaní pacienti s akútnymi ťažkosťami (bolesti na hrudníku, arytmia, symptomatický vzostup TK)

 • objednávky na diagnosticko-preventívne vyšetrenia (prehliadky vo vzťahu k práci, nadštandardné lekárske prehliadky) prijímame telefonicky, e-mailom alebo osobne.

 

Dokumentácia:

 • k prvotnému vyšetreniu je potrebná zdravotná dokumentácia a výmenný lístok od odosielajúceho lekára k internému vyšetreniu

 • bez výmenného lístka vyšetrujeme pacientov s naplánovanou kontrolou (do 6mesiacov od posl. interného vyšetrenia), dispenzarizovaných pacientov a pacientov s akútnymi ťažkosťami