Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt

Nemocnica s poliklinikou n.o. Nové Mesto nad Váhom
Štefánikova 812/2 , 915 31 Nové Mesto nad Váhom

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt

zodpovednaosoba@somi.sk

tel.: +421 48 4146 759

Práva dotknutej osoby

právo na prístup k osobným údajom

áno

právo na opravu osobných údajov

áno

právo na vymazanie osobných údajov

nie

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

áno

právo na prenosnosť osobných údajov

nie

právo namietať spracúvanie osobných údajov

nie

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

účel spracúvania

ochrana zdravia a života pacienta

právny základ

spracúvanie je nevyhnutné pre ochranu života, zdravia alebo v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EU (GDPR) a §13 - 1/d Zákona 18/2018 Z. z.

doba uchovávania

20 r

príjemcovia

prevádzkovateľ, lekári, sestry a ostatný personál zodpovedajúci za zdravie pacienta

prenos do tretej krajiny

nebude

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

nebude vykonávané

Poznámka: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou nutnou  pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

 

     

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup- máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu- prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)- máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania- za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov- za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať- máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov- ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.